Nieuwsbrief december 2014

Overzicht laatste activiteiten. Het laatste kwartaal 2014 was een kwartaal vol activiteiten van het bestuur. Liefst vijf bestuursleden zijn in Gambia  geweest waarvan twee met echtgenotes. Er was het nodige te bespreken en regelen.

Water project Kartong
Op 1 april 2014 werd het waterproject in Kartong feestelijk in gebruik genomen. Het water vloeide rijkelijk uit de kranen. Fris, volop, gezond water. Kartong was gelukkig. Het enige ongemak wat overbleef was dat men vaak nog ver moest lopen om water te halen. En een waterleidingnetwerk aanleggen kost heel veel geld. Er was weliswaar een bedrag overgehouden van de voorgaande investering van de dhr. en mevr. Sondag, en het VDC (“Village Development Comité”) had wat gespaard, maar dat was samen ongeveer slechts tien procent van de kosten om een waterleidingnetwerk aan te leggen. We waren erg gelukkig dat we op 1 april (nee het was geen grapje) mochten aankondigen in Kartong dat dhr. en mevr. De Bruin zich wilde inzetten voor het waterleiding netwerk en de resterende kosten voor hun rekening zouden nemen. In november 2014 was het zover. Het waterleidingnetwerk was aangelegd en werkte. De gleuven voor het paar kilometer lange leidingnetwerk waren door de bevolking zelf gegraven. Sponsors, bestuur en constructeur werden in het kantoor van het VDC hartelijk ontvangen. Na het uitwisselen van de nodige formaliteiten ging het in optocht achter de muziek naar de nieuwe watertappunten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enthousiaste bestuursleden van het VDC Kartong laten trots zien dat ze schoon drinkwater hebben in de nieuwe wijken.
De finishing touch komt nog, het werk is voor 99% klaar.

Water is een eerste levensbehoefte. Op tientallen plaatsen in Gambia is een gebrek aan schoon en veilig drinkwater. Daarom is de Stichting er in geïnteresseerd om haar steun te verlenen bij nieuwe waterprojecten. Dat was het onderwerp tijdens gesprekken gevoerd met Hans Nooteboom die al vele jaren in Gambia woont.

Heerlijk, helder, veilig water.
Inwoners van Kartong bedanken hun sponsors dhr. en mevr. De Bruin.

 

 

 

 

 

Opzet nieuwe waterprojecten
Omdat onze Stichting al een organisatie heeft, een ANBI erkenning heeft, zouden we onze organisatie kunnen gebruiken voor nevenactiviteiten als waterprojecten. Het valt binnen de scoop van onze Stichting. De idee is om een dochter organisatie op te richten die in Nederland en in Gambia sponsors werft voor het opzetten van kleinschalige waterprojecten, zoals in Kartong. Bedrijven en banken in Gambia moeten een partner worden in dit project. Nederlandse sponsors kunnen via de Stichting hun bijdrage schenken die dan belastingaftrekbaar is.

De waterprojecten moeten ook duurzaam worden. Eenmaal aangelegd moet onderhoud en renovatie voor rekening van de lokale bevolking komen. Daarom moeten de bewoners voor elke liter schoon drinkwater betalen. Dat betalen ze aan een locale bank die aan dit project zijn medewerking verleent. De bank houdt financieel toezicht. D.w.z. dat zij er op toeziet dat onderhoud en renovatie betaald kan worden uit de inkomsten van het schone water. En indien nodig is de bank bereid om een lening te verstrekken bij onverwacht grote reparaties op basis van het betalingspatroon van de bevolking. Op redelijk korte termijn hopen we met een eerste project in deze nieuwe opzet te kunnen starten.

De school in Kololi
In Kololi was het onderwijsjaar afgesloten in november. Echter de uitreiking van de certificaten voor de geslaagden van de literacy cursus en de computer training moest nog plaats vinden. Het schoolbestuur had besloten, mede op initiatief van Marc, daarmee te wachten tot de secretaris van de Stichting, Jan Wijers met zijn echtgenote was gearriveerd. Ze wilden het een min of meer officieel tintje geven.

Grote belangstelling van de leerlingen.            Kambi, Che, Mari, Mariama, Binta en Joof: Staf en onderwijzers.
 

Hoofdonderwijzeres Mari en de computerleraar Che, hadden het uitstekend georganiseerd.
Volgens goed gebruik werd er eerst gebeden waarna Che de ceremonie opende. Vervolgens werden er toespraken gehouden door de vicevoorzitter van het schoolcompound en door Jan, waarna de diploma’s en certificaatuitreiking plaats vond. Marc McClain deed dit voor de geslaagde computer studenten en Jan voor de geslaagden van de literacy opleiding. Het diploma van de computeropleiding is een landelijk erkend diploma. Het literacy certificaat is een school certificaat. Na de uitreikingen hield de trotse hoofdonderwijzeres Mari een toespraakje voor haar leerlingen. Daarna richtte de manager van de Stichting, Mr. Kambi, zich tot de leerlingen. Als laatste las een van de literacy geslaagden een dankwoord voor. In zijn dankwoord spoorde hij zijn medestudenten aan om zich verder te ontwikkelen. Er staan mooie foto’s op Facebook die een goed beeld geven van deze ceremonie

Onze sponsors mogen er trots op zijn dat wij kunnen realiseren dat een echte analfabeet zo’n fraai dankwoord kan voorlezen. We mogen bijna net zo trots zijn als de hoofdonderwijzeres Mari. Op zo’n dag weten we waar we het allemaal voor doen.

Onderwijs in Kartong
In november 2013 had Kartong al eens aangegeven dat ze interesse hadden in de schoolactiviteiten van onze stichting in Gambia. In november hebben Ton, Marisse, Marc, Jan en manager Mr.Kambi de mogelijkheden voor literacy in Kartong met het VDC besproken. Voorzitter Ton legde uit dat onderwijs belangrijk is. Jongelui moeten locaal een perspectief hebben. Daar moeten we voor gaan. Een uitzichtloos bestaan leidt er toe dat ze vertrekken naar verre landen met alle risico’s van dien. Wellicht zou specifiek onderwijs gericht op de situatie van Kartong een goed idee zijn. Wij hebben als bestuur van de Stichting Adult Education The Gambia, aangeboden om een onderwijzer te betalen en enkele leermiddelen aan te schaffen. Het VDC moet een geschikte locatie aanbieden en op zoek gaan naar een onderwijzer. Mr. Kambi zal dan op vergelijkbare wijze als in Kololi het onderwijs volgen en de resultaten daarvan rapporteren aan het bestuur in Nederland.

Sponsorgelden

Dank zij trouwe sponsors kunnen we mooie dingen realiseren in Gambia. Deze nieuwsbrief getuigt weer daarvan. Helaas loopt het aantal sponsors terug. Onze uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Dat houden we natuurlijk niet lang vol. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om familie, collegae, vrienden en kennissen aan te sporen om eens op onze site of Facebook pagina te kijken. Stuur eens uw mailcontacten een berichtje.

Uw klein bedrag wordt groot in West Afrika !

Gunjur Garden
Eind oktober begin november bood de tuin nog een troosteloze aanblik. Slechts enkele vrouwen hadden hun perceel bewerkt. De verklaring daarvoor was dat de meeste vrouwen nog op de rijstvelden aan het werk waren. Het regenseizoen was laat begonnen en alles was dus opgeschoven. Er was erg weinig regen gevallen en de rijstoogst viel dus erg tegen. Maar het beetje wat te redden was vergde ook veel tijd en daarom waren de meeste vrouwen nog niet in de tuin begonnen met het wieden van het onkruid.. Maar midden november zag het er al weer anders uit.

Zo gaat het eigenlijk elk jaar, maar deze keer was het wat later in het seizoen.
De bestuursleden hebben diverse malen Gunjur Garden bezocht. Ook een overleg met het VDC van Gunjur gehad over de weg naar de tuin die langs en bijna over de vuilnisbelt gaat. Helaas kon het VDC niet de overtuiging overbrengen naar het bestuur dat ze er veel aan zouden doen. Zeer tot onze tevredenheid kregen we echter op 18 december enkele foto’s toegestuurd waarop te zien was dat een hele groep inwoners van Gunjur de vuilnisbelt handmatig aan het opruimen was.

Overleg met de women leaders in Gunjur Garden.     Niet, te laat betaald? Daar is de poort!

Inwoners van Gunjur bevestigden nog eens dat de tuin belangrijk is. Veel vrouwen uit Gunjur willen graag een stukje grond in Gunjur Garden toegewezen krijgen. Dat was zeker een reden voor het bestuur om met de vrouwen over hun eigen bijdrage en over een efficiënt gebruik van de tuin te gaan praten. Het streven van onze Stichting blijft dat ze onafhankelijk moeten worden maar dat blijkt in de praktijk nog niet eenvoudig te zijn. Daarom was het bestuur met het voorstel van een deelbegroting gekomen. De staf in Gunjur moest een overzicht opstellen van inkomsten uit o.a. contributie, verkoop van seedlings e.d. De uitgaven bestaan dan uit klein onderhoud e.d., plus het salaris van een tuinman. Het saldo van inkomsten en uitgaven moest dicht bij nul liggen. Groot onderhoud is er buiten gehouden. Dat was de boodschap die het bestuur overgebracht heeft. De voorzitter heeft op ludieke wijze aan de vrouwen duidelijk gemaakt dat het nu echt anders moet. Geen contributie betaald? Daar is de poort! Het stukje land twee weken niet bewerkt? Daar is de poort ! En het stukje land wordt aan een andere vrouw uit Gunjur toegewezen.

De boodschap was duidelijk. De vrouwen reageerden er positief op. En door de aanwezigheid van bestuurslid Erik en zijn echtgenote in december kon het geluid van de boodschap nog nagalmen.

Bestuursmutaties
In deze nieuwsbrief is de naam van Marc diverse keren genoemd. Hij heeft een half jaar in Gambia gewoond. Vanaf de zijlijn heeft hij de gang van zaken in Gambia voor ons gevolgd. Hij is enthousiast geworden en bestuur en Marc vonden het een goed idee om hem in het bestuur op te nemen. Verder is de dochter van Ton, Marisse, tot het bestuur toegetreden. Hieronder stellen beiden zich voor.

Ik ben net terug van een half jaar in Gambia, waar ik onder andere de diverse projecten van FAEG heb geëvalueerd. Ik voel me erg betrokken bij de Gambiaanse bevolking, en wil mijn kennis en ervaring delen om zo de mensen meer zelfredzaam te maken. Mijn verblijf in Gambia was een echte eye-opener, en heeft me geleerd over hoe dingen echt werken in het land. Tijdens mijn verblijf heb ik hechte relaties met de lokale medewerkers van FAEG opgebouwd. Ik ben in het dagelijks leven programma manager in de non-profit sector, ben 42 jaar oud, en woon in Amsterdam. Ik heb mijn Bachelor’s in Internationale Betrekkingen ontvangen van Manhattanville College in New York, en heb negen jaar in de V.S. gewoond. (Foto: Marc samen met tuinman Lamin Janneh).

In oktober 2013 heb ik voor het eerst Gambia bezocht. Vanaf het eerste ogenblik ben ik geraakt door het land en haar bewoners. Niet alleen raakte ik gefascineerd door hun manier van leven en hun normen en waarden maar ik voelde mij er ook snel ‘thuis’. Om aan dat gevoel meer gevolg te geven ben ik één van de stamtalen, het Mandinka, gaan leren. Ook heb ik mooie vriendschappen gemaakt en ben ik in een ‘extended family’ van deze vrienden opgenomen. Mijn hoofddoelstelling van mijn bezoeken aan Gambia is om connectie te maken met de ‘locals’ door, zoveel als mogelijk, met hun gewoontes en leefstijl mee te doen om daarvan te leren. In juni 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van FAEG. Ik ben een (jonge) ondernemer in hart en nieren en ik vertrouw er op dat deze kwaliteit een toevoeging is aan het bestuur. Ook zie ik voor mezelf een rol als ‘bewaker’ om het evenwicht te bewaren tussen de Nederlandse kijk op de wereld en de vertaling daarvan naar de Gambiase gewoontes. Hulp heeft de Gambiaanse bevolking nodig, maar wel met respect voor de eeuwenoude Afrikaanse tradities en samenlevingsvormen.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close